Benson, Missouri

Placename
Placename in Iron County

Description 

Point on the Iron Mountain Line.

Tags 

Iron County, Missouri (57)
Missouri (4,790)
Placename (9,524)