Stony Cabin

Photo 

USFS Photo

Enlarge

Map 

Update Log 

  • November 15, 2021: New photo from wyatt
  • November 15, 2021: Added by wyatt

Sources 

  • wyatt