Upson County, Georgia

Auchumpkee Creek Covered Bridge (Bridge)   [Map · Street View]
10 mi. SE of Thomaston off U.S. 19 on Allen Rd., Thomaston, Georgia
Also known as: Hootenville Covered Bridge
Blacksboro, Georgia (Placename)   [Map]

Ritz Theater (Theater)   [Map · Street View]
114 S. Church Street, Thomaston, GA 30286
Rose Hill Mill and House (House)   [Map]
NW of Thomaston on Thompson Lane and Hanna Mill Rd., Thomaston, Georgia
Also known as: Hannah`s Mill, McDonald`s Mill
Sydney Barron House (House)   [Map]
505 Stewart Ave., Thomaston, Georgia
Also known as: Charles Wilson House
Upson County County Courthouse (Courthouse)   [Map]
Courthouse Sq., Thomaston, Georgia
W. A. Harp House (House)   [Map · Street View]
206 Barnesville St., Thomaston, Georgia