Wilkinson County, Georgia

Elam-Camp House (House)   [Map · Street View]
216 Jackson St., Gordon, Georgia