Erick Lund

Newton County Courthouse (Newton County, Indiana)