Edwin Pore Williams

Old White County Courthouse (White County, Georgia)