Chester, Ohio

Mound Cemetery Mound (Meigs County, Ohio)