Nashville, Georgia

Berrien County Courthouse (Berrien County, Georgia)
Berrien County Jail (Berrien County, Georgia)
William G. Harrison House (Berrien County, Georgia)