Folkston, Georgia

Charlton County Courthouse (Charlton County, Georgia)
Floyds Island Hammock (Charlton County, Georgia)
John M. Hopkins Cabin (Charlton County, Georgia)
William Mizell Sr., House (Charlton County, Georgia)