Oglethorpe, Georgia

Macon County Courthouse (Macon County, Georgia)