Covington, Georgia

View Exhibit map

Covington Historic District (Newton County, Georgia)
Floyd Street Historic District (Newton County, Georgia)
Newton County Courthouse (Newton County, Georgia)
North Covington Historic District (Newton County, Georgia)
Salem Camp Ground (Newton County, Georgia)