Blackshear, Georgia

Blackshear Depot (Pierce County, Georgia)
Pierce County Courthouse (Pierce County, Georgia)
Pierce County Jail (Pierce County, Georgia)