A. H. Neuman, & Co.

Pocahontas County Courthouse (Pocahontas County, Iowa)