Adolph Scherrer

Tipton County Courthouse (Tipton County, Indiana)
Tipton County Jail and Sheriff's Home (Tipton County, Indiana)