Altus, Oklahoma

Jackson County Courthouse (Jackson County, Oklahoma)
W. C. Baker House (Jackson County, Oklahoma)