A. C. Davis, Branson A.,& Albon

Pottawatomie County Courthouse (Pottawatomie County, Oklahoma)