Carlton, Minnesota

Carlton County Courthouse (Carlton County, Minnesota)
Henry C. Oldenburg House (Carlton County, Minnesota)