Elko, Nevada

Elko County Courthouse (Elko County, Nevada)
Ruby Valley Pony Express Station (Elko County, Nevada)
US Post Office--Elko Main (Elko County, Nevada)