Iroquois, Illinois

Prairie Dell Meetinghouse (Iroquois County, Illinois)