Athens, Georgia

View Exhibit map

Albin P. Dearing House (Clarke County, Georgia)
Albon Chase House (Clarke County, Georgia)
Athens Factory (Clarke County, Georgia)
Athens Manufacturing Company (Clarke County, Georgia)
Athens Warehouse Historic District (Clarke County, Georgia)
Bishop House (Clarke County, Georgia)
Bloomfield Street Historic District (Clarke County, Georgia)
Boulevard Historic District (Clarke County, Georgia)
Brightwell Shotgun Row (Clarke County, Georgia)
Buena Vista Heights Historic District (Clarke County, Georgia)
Calvin W. Parr House (Clarke County, Georgia)
Camak House (Clarke County, Georgia)
Carnegie Library Building (Clarke County, Georgia)
Chestnut Grove School (Clarke County, Georgia)
Church-Waddel-Brumby House (Clarke County, Georgia)
Clarke County Jail (Clarke County, Georgia)
Cobb-Treanor House (Clarke County, Georgia)
Cobbham Historic District (Clarke County, Georgia)
Coca-Cola Bottling Plant-Athens (Clarke County, Georgia)
Dearing Street Historic District (Clarke County, Georgia)
Downtown Athens Historic District (Clarke County, Georgia)
Dr. James S. Hamilton House (Clarke County, Georgia)
Franklin House (Clarke County, Georgia)
Gospel Pilgrim Cemetery (Clarke County, Georgia)
Gov. Wilson Lumpkin House (Clarke County, Georgia)
Henry W. Grady House (Clarke County, Georgia)
Hubert Bond Owens House (Clarke County, Georgia)
James A. Sledge House (Clarke County, Georgia)
Joseph Henry Lumpkin House (Clarke County, Georgia)
Lucy Cobb Institute Campus (Clarke County, Georgia)
Historic girls school in Athens, GA
Milledge Avenue Historic District (Clarke County, Georgia)
Milledge Circle Historic District (Clarke County, Georgia)
Morton Building (Clarke County, Georgia)
Morton Theatre (Sumter County, Georgia)
Newton House (Clarke County, Georgia)
Oglethorpe Avenue Historic District (Clarke County, Georgia)
Parrott Insurance Building (Clarke County, Georgia)
President's House (Clarke County, Georgia)
R. P. Sorrells House (Clarke County, Georgia)
Reese Street Historic District (Clarke County, Georgia)
Ross Crane House (Clarke County, Georgia)
T. R. R. Cobb House (Clarke County, Georgia)
Thomas-Carithers House (Clarke County, Georgia)
Upson House (Clarke County, Georgia)
Ware-Lyndon House (Clarke County, Georgia)
West Hancock Avenue Historic District (Clarke County, Georgia)
Wilkins House (Clarke County, Georgia)
Woodlawn Historic District (Clarke County, Georgia)