Gretna, Nebraska

Linoma Beach (Sarpy County, Nebraska)