Burnt Prairie, Illinois

Old Morrison Mill (White County, Illinois)