Champion, Nebraska

Champion Mill (Chase County, Nebraska)