Beachton, Georgia

Dickey--Birdsong Plantation (Grady County, Georgia)
Susina Plantation (Grady County, Georgia)