Damar, Kansas

St. Joseph Catholic Church (Rooks County, Kansas)