Lewiston, Illinois

St. James Episcopal Church (Fulton County, Illinois)