Kane, Pennsylvania

Anoatok (McKean County, Pennsylvania)
Kane Armory (McKean County, Pennsylvania)
New Thomson House (McKean County, Pennsylvania)
Thomas L. Kane Memorial Chapel (McKean County, Pennsylvania)