Axtell, Nebraska

Salem Swedish Methodist Episcopal Church (Kearney County, Nebraska)