Ashton Methodist Church Congregation

Ashton Methodist Church (Spink County, South Dakota)