D. X. Murphy

Basil Doerhoefer House (Jefferson County, Kentucky)
Bonavita-Weller House (Jefferson County, Kentucky)
Jewish Hospital Complex (Jefferson County, Kentucky)