Astoria, Illinois

South Fulton Churchhouse (Fulton County, Illinois)