Buffalo, Iowa

Buffalo High School (Scott County, Iowa)