Edmund White

North Dakota School of Forestry Main Old (Bottineau County, North Dakota)