Carl M. Neuhausen

Kearns-St. Ann's Orphanage (Salt Lake County, Utah)