Lithonia, Georgia

Bond Family House (DeKalb County, Georgia)
Seminary, The (DeKalb County, Georgia)