John W. Fries

Hylehurst (Forsyth County, North Carolina)