E. Long

Columbian School (Jefferson County, Kentucky)