Fletcher & Stolze

Valentine Public School (Cherry County, Nebraska)