Ashton & Evans

Carlson Hall (Salt Lake County, Utah)
Salt Lake County Library (Salt Lake County, Utah)
Wayne County High School (Wayne County, Utah)