Kinta, Oklahoma

Cotton Storage House (Haskell County, Oklahoma)
Edmund McCurtain House (Haskell County, Oklahoma)
Green McCurtain House (Haskell County, Oklahoma)
Kinta High School (Haskell County, Oklahoma)
Scott Store (Haskell County, Oklahoma)