Charleroi, Pennsylvania

US Post Office--Charleroi (Washington County, Pennsylvania)