Charles Tarr

BILLIE P. HALL (log canoe) (Talbot County, Maryland)
MAGIC (log canoe) (Talbot County, Maryland)