Buchanan, Michigan

Union Block (Berrien County, Michigan)