Gresham, Nebraska

Clem's Opera House (York County, Nebraska)