Allied Architects of Fresno

Fresno Memorial Auditorium (Fresno County, California)