Mitchell, Nebraska

M. B. Quivey House (Scotts Bluff County, Nebraska)
Sandford Hall (Scotts Bluff County, Nebraska)