Thomas Alma James

Slovenski Dom (Sweetwater County, Wyoming)