Ward Wellington Ward

View Exhibit map

Alton Simmons House (Onondaga County, New York)
Ashton House (Onondaga County, New York)
Blanchard House (Onondaga County, New York)
Chapman House (Onondaga County, New York)
Charles Estabrook Mansion (Onondaga County, New York)
Clark House (Onondaga County, New York)
Collins House (Onondaga County, New York)
Dunfee House (Onondaga County, New York)
Estabrook House (Onondaga County, New York)
Fairchild House (Onondaga County, New York)
Fuller House (Onondaga County, New York)
Gang House (Onondaga County, New York)
Garrett House (Onondaga County, New York)
Harry N. Burhans House (Onondaga County, New York)
Hoeffer House (Onondaga County, New York)
Hunziker House (Onondaga County, New York)
Kelly House (Onondaga County, New York)
Poehlman House (Onondaga County, New York)
Porter House (Onondaga County, New York)
Sanderson House-- 112 Scottholm Ter. (Onondaga County, New York)
Sanderson House-- 301 Scottholm Blvd. (Onondaga County, New York)
Sanford House (Onondaga County, New York)
Sherbrook Apartments (Onondaga County, New York)
Spencer House (Onondaga County, New York)
Stowell House (Onondaga County, New York)
Strathmore "By the Park" Subdivision (Onondaga County, New York)
Ward House (Onondaga County, New York)
Welsh House (Onondaga County, New York)
White House (Onondaga County, New York)
Ziegler House (Onondaga County, New York)