Gothenburg, Nebraska

Carnegie Public Library (Dawson County, Nebraska)
Ernest A. Calling House (Dawson County, Nebraska)
Midway Stage Station (Dawson County, Nebraska)