Carmi, Illinois

Carmi Chapter House (White County, Illinois)
James Robert Williams House (White County, Illinois)
L. Haas Store (White County, Illinois)
Ratcliff Inn (White County, Illinois)
Robinson-Stewart House (White County, Illinois)